AboutUsMainPageBlock

پکیج های تصفیه هوازی سیستم هایی هستند که برای تصفیه فاضـلاب بهداشـتی – انسـانی طراحی و ساخته شده اند. از آنجا که این سیستم ها دارای تمامی واحدها و تجهیزات مورد نیاز جهت تصفیه هستند، به آنها پکیج تصفیه گفته می شود. این پکیج ها را بصورت فلزی، پلی اتیلنـی و کامپـوزیـتـی طراحی و اجرا می گردند.پکیج های تصفیه هوازی سیستم هایی هستند که برای تصـفیــه فاضـلاب بهداشتی – انسانی طراحی و ساخته شده اند. از آنجا که این سیستم ها دارای تمـامی واحــدهــا و تجهیزات مورد نیاز جهت تصفیه هستند، به آنها پکیج تصفیه گفته می شود. این پکیج ها را بصـورت فلزی، پلی اتیلنی و کامپوزیتی طراحی و اجرا می گردند.